Văn bản thủ tục hành chính

Công văn 3982/VPUBND-KSTT ngày 09/8/2018 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang V/v thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định 2444/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 1734/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 2541/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 1735/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
file kèm Công văn hướng dẫn việc xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp Biểu mẫu kèm Hướng dẫn 1490/HD-STNMT ngày 30/5/2018
Hướng dẫn việc xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp Hướng dẫn 1490/HD-STNMT ngày 30/5/2018
Quyết định 621/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 2047/UBND-KSTTHC ngày 23/11/2017 V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số cải cách hành chính
Quyết định 3405/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 2494/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 45/2015/QĐ ngày 31/12/2015 Về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>