Văn bản thủ tục hành chính

QĐ 2318/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2107/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2089/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông báo 314/TB-UBND ngày 29/8/2018 Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thoại Sơn
Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thoại Sơn
Quyết định 4275/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thoại Sơn
Quyết định 4280/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc Kiện toàn Ban Điều hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Thoại Sơn giai đoạn 2016-2020
Quyết định 4277?QĐ-UBND ngày 14/9/2018 Về việc kiện toàn Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện Thoại Sơn
Công văn 3982/VPUBND-KSTT ngày 09/8/2018 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang V/v thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định 1734/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 1735/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
file kèm Công văn hướng dẫn việc xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp Biểu mẫu kèm Hướng dẫn 1490/HD-STNMT ngày 30/5/2018
Hướng dẫn việc xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp Hướng dẫn 1490/HD-STNMT ngày 30/5/2018
Quyết định 621/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>