Văn bản thủ tục hành chính

Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 130/11/2018 Về việc thay đổi Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và Lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 3030/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 Về việc thay đổi Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và Lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông tư 01 /2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về hướng dẫn Nghị định 61 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Chỉ thị 1198 về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
715/KH-UBND ngày 07/11/2018 Triển khai Thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2318/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2107/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
QĐ 2089/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông báo 314/TB-UBND ngày 29/8/2018 Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thoại Sơn
Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thoại Sơn
Quyết định 4275/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thoại Sơn
Quyết định 4280/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Về việc Kiện toàn Ban Điều hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Thoại Sơn giai đoạn 2016-2020
Quyết định 4277/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 Về việc kiện toàn Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện Thoại Sơn
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>