Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

03:34 10/04/2018

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, trưởng khóm, ấp (sau đây gọi chung là trưởng ấp) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu số 38 kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân để kê khai;

- Bước 2: Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện) hoặc nộp cho trưởng ấp để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Bước 3:  Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân. Cụ thể như sau:

+ Trong thời gian một (01) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện có trách nhiệm chuyển tờ khai cho Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, nếu đủ căn cứ xác nhận thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để xác nhận thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không xác nhận;

+ Trong thời gian hai (02) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, xác nhận và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Trong thời gian hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để gửi một (01) bản tờ khai đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện để được xác nhận đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc trưởng ấp để báo cho cơ quan đăng ký; thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định đối với các giếng không tiếp tục khai thác nước dưới đất.

 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hàng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo kết quả đăng ký tới Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cách thức thực hiện: Trưởng ấp phát trực tiếp tờ khai  cho tổ chức, cá nhân; Tổ chức cá nhân nộp tờ khai cho Trưởng ấp hoặc UBND cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện) hoặc nộp cho trưởng ấp để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân, cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài Nguyên – môi trường.

h) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của cơ quan quản lý.

i) Phí, lệ phí: Không

k) Tên Mẫu đơn, tờ khai:

Mẫu số 38 kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

l) Yêu cầu, điều kiện: Không

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

- Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Thủ tục hành chính:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về