Đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp

11:05 28/04/2018

Đài Truyền thanh huyện

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02966.270.052

- Email: daitruyenthanh.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng Đài: Trần Ngọc Thanh

- Phó Trưởng Đài 

- Phó Trưởng Đài: 

Trung tâm Văn hóa huyện

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: ttvh.thoaison@angiang.gov.vn

- Giám đốc: Ngô Thị Thùy Dung

- Phó Giám đốc 

- Phó Giám đốc

Trung tâm Thể dục Thể thao

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: tttdtt.thoaison@angiang.gov.vn

- Giám đốc: Trần Quốc Nhơn

- Phó Giám đốc: 

- Phó Giám đốc

 

Ban Quản lý Dự án huyện

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: bqlda.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng Ban: 

- Phó Trưởng Ban:

Trung tâm GDNN & GDTX huyện

- Địa chỉ: TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: xxx.thoaison@angiang.gov.vn

- Giám đốc: Trần Phan Minh Khiêm

- Phó Giám đốc: 

- Phó Giám đốc