Thông báo

Thông báo số 07 thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức Thông báo số 07 thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức
Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
Thông báo thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 Thông báo thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2018 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2018
Thông báo 476/TB-HĐTDVC ngày 04/12/2018 về thời gian kiểm tra sát hạch viên chức Về thời gian kiểm tra sát hạch viên chức
Thông báo 453 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập dự tuyển viên chức Thông báo 453 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập dự tuyển viên chức
Thông báo 452 Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức
Thông báo 404 về thay đổi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018 Thông báo 404 về thay đổi thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
1286 về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 về thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Công văn 1311/HĐSK ngày 07/11/2018 về hướng dẫn viết sáng kiến năm 2018 Hướng dẫn viết sáng kiến năm 2018
Thông báo 368 về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn
File kèm Thông báo 623- về vị trí tuyển dụng công chức File kèm thông báo 623 về tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
Thông báo 623 về tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
Mẫu đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2019 Mẫu đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2019
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>