Chuyên mục tuyên truyền pháp luật

ĐẢNG TA VĨ ĐẠI THẬT

04:04 16/01/2020

Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao, Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Ðảng ta là đạo đức, là văn minh, Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no. Đó là những vần thơ trích trong “Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đảng ta vĩ đại, là nói với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng.

Đảng ta vĩ đại vì Đảng được trang bị bởi chủ nghĩa Mác – Lê nin, một học thuyết khoa học và cách mạng, trên cơ sở vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã có một đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với khát vọng của toàn dân tộc và với xu thế của thời đại. Người sáng lập Đảng, đứng đầu Đảng và Nhà nước (sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công), chính là Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người suốt đời hy sinh tất cả lợi ích riêng tư để đấu tranh đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân. Tập hợp xung quanh Người là những chiến sĩ cách mạng tiên phong và cả một dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Chính vì vậy, Đảng ta mới 15 tuổi đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân làm nên Cách mạng Thánh Tám 1945 thành công trên cả nước, thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Trong điều kiện bị cô lập, Đảng đã lãnh đạo đưa đất nước thoát khỏi tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” trong giai đoạn thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm hoành hành, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa đầy 1 tuổi. 24 tuổi, Đảng lãnh đạo quân dân ta làm nên một trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” giải phóng được nửa nước sau Hiệp đinh Genève (1954), lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền, miền Bắc là cách mạng XHCN và miền Nam là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 45 tuổi, Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975) và đưa cả nước đi lên CNXH.

Trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lớp lớp những cán bộ cách mạng, đảng viên và bao chiến sĩ đã ngã xuống, đổ máu xương để tô thắm cho lá cờ của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ đất nước, 56 tuổi, Đảng ta lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đúng hướng và thành công (từ Đại hội VI tháng 12-1986) trong khi công cuộc cải tổ, đổi mới ở các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô lâm vào khó khăn, bế tắc, khủng hoảng rồi sụp đổ. 90 tuổi, Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nhóm nước nghèo, chậm phát triển[1]. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Việt Nam là một điểm sáng về tăng trưởng GDP của khu vực và toàn cầu, nằm trong top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới với người nước ngoài. Và dĩ nhiên, đất nước ta phải trở thành một quốc gia đáng sống nhất đối với tất cả người Việt Nam[2].

Bên cạnh những thành tựu đạt được mang tính lịch sử, Đảng ta còn kiên quyết lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng, chống lãnh phí, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cuộc đấu tranh này không có vùng cấm, không có vùng nể, vùng tránh, không có ngoại lệ. Hiện nay, Đảng ta đã và đang lãnh đạo cuộc đấu tranh này rất bài bản, cho thấy quyết tâm, nói được, làm được và niềm tin của nhân dân đã được khôi phục mạnh mẽ.

Bác Hồ từng nói: Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa là nhân đạo. Khi còn giai cấp và Nhà nước thì chế độ xã hội nào cũng có tham nhũng, tiêu cực dù ít hay nhiều. Do đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương là hết sức cần thiết. Theo Tài liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đến cuối năm 2018, có gần 1.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Tòa án nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án với 1.118 bị cáo về các tội tham nhũng. Các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực đã được Thanh tra chính phủ thanh tra, kiểm tra. Qua đó chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 118 vụ với 355 đối tượng. Kiểm toán nhà nước cũng đã kiểm tra 434 đơn vị với 355 đối tượng; kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 65.000 tỷ đồng...

Ngày nay, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch luôn tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng và chế độ XHCN, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định con đường đã chọn.

Vì vậy, điều kiện tiên quyết để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiến lên không ngừng là Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng được một đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự đạo đức, văn minh, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, con người, có phương thức hoạt động tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, sâu xa là chỗ đó, không thể không làm. Tuy nhiên, xây dựng Đảng không phải xây dựng chay, mà thông qua thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua tất cả các hoạt động để xem con người, tổ chức, phương thức lề lối làm việc thế nào, chủ trương đề ra có đúng không, tổ chức thực hiện có tốt không”.

Xây và chống là hai mặt luôn đi đôi với nhau trong công tác xây dựng Đảng. Đó cũng là những việc làm bảo đảm cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, giữ đúng bản chất của một đảng cách mạng để tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bác Hồ khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”[3]./.

 

[1] Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1.160 USD, gia nhập vào nhóm nước phát triển trung bình trên thế giới.

[2] Trên cơ sở Tổng cục Thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế, dự kiến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 3.600 – 3.700 USD, gấp khoảng 3 lần so với 2010.

[3] Đã dẫn, tr.287.

Nguyễn Quốc Khánh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>