Hoạt động HDND-UBND

KỲ HỌP THỨ XII HDND HUYỆN THOẠI SƠN

06:03 19/07/2020

Ngày 16-7-2020, HĐND huyện tổ chức kỳ họp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Đô – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.
Responsive image

Kỳ họp lần này, thông qua báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10 của HĐND huyện về việc phê chuẩn dự toán thu, chi NSNN năm 2020; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11 về việc thông qua phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 06, Nghị quyết 59, Nghị quyết số 13 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công; Tờ trình và Danh sách trích ngang đối với nhân sự được miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; kỳ họp cũng cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri …

Responsive image

Responsive image

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Thành Đô – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp. Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, mang tính thống nhất cao, kỳ họp lần thứ XII đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

 

Ngô Quyền

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>