Văn hóa -Xã hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

02:28 08/11/2018

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh vừa có công văn thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
Responsive image

Ảnh minh họa

 

Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP. 
Đồng thời, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế.
 Đối với việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.
Đặc biệt, nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình, kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính) gửi Văn phòng UBND Tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nguồn CV số1198/UBND-KSTT ngày 07/11/2018

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>