Văn hóa -Xã hội

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

02:39 20/01/2020

Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Với mục đích tăng cường thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
Responsive image
 

Theo kế hoạch, các nội dung và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đó là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân thông qua các cơ quan truyền thông và các hình thức phù hợp khác; Tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức; Tuyên truyền, PBGDPL bằng các hình thức phù hợp cho các đối tượng đặc thù; Triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở... 

Qua đó UBND tỉnh giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; biên soạn tài liệu PBGDPL; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng cán bộ làm công tác PBGDPL; dự trù kinh phí cho hoạt động PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tổng hợp báo cáo, định kỳ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL; tìm kiếm, triển khai nhân rộng các mô hình hình PBGDPL hiệu quả.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang tiếp tục phát huy hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng lưới thông tin và truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; gắn công tác PBGDPL với công tác xây dựng nông thôn mới, cơ quan văn hóa, khóm, ấp, gia đình văn hóa; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp đặc thù từng địa phương; bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao hiệu quả xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hoá ở cơ sở trong hoạt động PBGDPL; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên; kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL././

 

Nguyễn Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>