Hoạt động HDND-UBND

Họp và thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố

01:40 11/06/2018

Chuẩn bị cho họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, ngày 8/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã có Hướng dẫn họp và thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố. Nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh gồm:
Responsive image
 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự… Các báo cáo chuyên đề về: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đối với CBCC trên địa bàn tỉnh; kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp; kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kết quả thực hiện củng cố, nâng chất hoạt động của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.

Các tờ trình của UBND tỉnh: Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; sáp nhập Quỹ Hỗ trợ xã hội hóa tỉnh vào Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh); ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh.  

Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh; Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.


Quy định mức thu: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; ph cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; chế độ trợ cấp đặc thù với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy; chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh. Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; gao số lượng biên chế công chức cho các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo hướng dẫn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thảo luận có chất lượng các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 7 HĐND sẽ góp phần cùng với HĐND tỉnh kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, xác định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong 6 tháng cuối năm 2018.


Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chọn khoảng thời gian phù hợp để tổ chức họp Tổ đại biểu, chậm nhất đến ngày 22/6/2018./.


 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>