Văn hóa -Xã hội

Thông báo số 623 về tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

11:16 10/10/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có Thông báo số 623 về tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, cụ thể như sau:
Responsive image
 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2018 là 106 chỉ
tiêu. Trong đó:
+ Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: 55 chỉ tiêu.
+ Cơ quan, tổ chức cấp huyện: 51 chỉ tiêu.
Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn cần tuyển
dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo
1.2. Tại chỉ tiêu tuyển dụng, nếu đã có thí sinh đăng ký có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển (gồm: Người tốt nghiệp Đại học thủ khoa
tại các cơ sở đào tạo ở trong nước; Người tốt nghiệp Đại học, sau đại học loại giỏi,
xuất sắc ở nước ngoài) hoặc tiếp nhận không qua thi tuyển theo Nghị định số
140/2018/NĐ-CP, giao Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn để các thí sinh được
chuyển nguyện vọng, đăng ký vào chỉ tiêu tuyển dụng khác có yêu cầu trình độ
chuyên môn phù hợp.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết
theo phụ lục đính kèm)
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:
3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945
trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm
vào tổng số điểm thi tuyển;
3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn
thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
3.4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được
cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
4. Nội dung thi và hình thức thi
4.1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ
máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà
nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: Thời gian 120 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: Thời gian 180 phút.
4.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài
về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc
nghiệm thời gian 30 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm
thời gian 45 phút.
4.3. Môn ngoại ngữ (thi viết hoặc trắc nghiệm trên máy tính) và tin học (thi
trắc nghiệm).
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: thời gian 30 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: Thời gian 45 phút.
* Lưu ý: Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu
chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại
ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoại ngữ hoặc tin học do người đứng đầu cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của
vị trí việc làm cần tuyển.
5. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
5.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển công chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số
13/2010/TT-BNV);
b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán hình (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đóng dấu
giáp lai vào hình dán);
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị
trí dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định
tại Mục 3 của Thông báo này (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
g) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi
cần thiết) và 02 ảnh 4 x 6.
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 cơ quan có nhu cầu tuyển dụng
- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5 mm (ghi đầy đủ họ tên,
địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- Mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch thí sinh tải từ website chính thức của Sở Nội
vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn.
- Hồ sơ đã nhận không hoàn trả lại.
5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi:
a) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày
08/11/2018.
b) Địa điểm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ
ngày thứ hai đến ngày thứ sáu) tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 89, Trần
Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
5.3. Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 228/2016/TT-BTC).
6. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 dự kiến
trong tháng 12 năm 2018.
7. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang
năm 2018 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang:
www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ:
http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.
Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số
số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,
số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

MC

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>