Chuyên mục tuyên truyền pháp luật

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01-2020

03:44 16/01/2020

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Xuân Canh Tý năm 2020, trong đó tập trung tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín, dị đoan. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua, yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chiến sỹ, người lao động đang làm việc trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong công tác chăm lo cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách, tôn giáo, dân tộc trong dịp vui Xuân, đón Tết.

            2. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020 qua đó khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

              3. Các cấp ủy đảng chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về Chỉ thị số số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát động thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp ủy năm 2020 nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Tuyên truyền về thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là thành tựu trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xây dựng văn minh đô thị trong thời gian qua đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện; các cấp ủy và cơ quan tuyên truyền cần chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới, các mạnh thường quân có nhiều đóng góp vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương...

 5. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm; xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để bổ sung định hướng công tác tuyên truyền cho phù hợp.

                                               

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>