Hoạt động HDND-UBND

Xem xét nhiều nội dung tại kỳ họp giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh

01:58 27/05/2020

Theo kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2020) của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, kỳ họp lần này nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Responsive image
 

Cụ thể, là tập trung xem xét, thảo luận nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp về: Ban hành Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025; Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngàỵ 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang). Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quvết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành Kế hoạch vốn vả danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh.

Ban hành Nghị quyết thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu). Quy định mức tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Bổ sung chế độ điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng; Hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt về bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 – 2025; Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hồ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tình An Giang.

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo chuyên đề: Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong giải ngân và quyết toán vốn đầu tư các dự án Đầu tư công từ năm 2016 2019; Tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 2020; Quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Công tác bảo quản các xe mô vi phạm an toàn giao thông; công tác phòng chống vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 91.

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến thảo luận tổ trước tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh... Để kỳ họp đảm bảo nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh lưu ý các báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuât chính sách, giải pháp để khắc phục những tồn tại. Đối với các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ra nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 09/7 đến ngày 10/7/2020./. 

Vũ Hùng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>