Huyện Thoại Sơn

UBND xã An Bình

 • Ông: Lê Kỳ Đỏ

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0913.826.906

 • Bà: Phạm Thị Ngọc Thuận

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 0355.583.303

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: anbinh@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã An Bình

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/anbinh.All Rights Reserved