Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vọng Đông

 • Ông: Trần Hữu Giàu

  (BT - CT.UBND)

  Điện thoại: 0918.351.325

 • Bà: Nguyễn Thị Hiền

  (CB. Văn phòng)

  Điện thoại: 0919.113.170

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vongdong@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vọng Đông

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vongdong.All Rights Reserved