Huyện Thoại Sơn

UBND xã Thoại Giang

 • Ông: Lê Hiền Hòa

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0919.622.955

 • Ông: Quách Thanh Phong

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0918.958.801

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: thoaigiang@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Thoại Giang

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thoaigiang.All Rights Reserved