Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vĩnh Phú

 • Ông: Huỳnh Ngọc Danh

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0913.877.986

 • Ông: Nguyễn Thiện Chí

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0932.993.662

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vinhphu@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vĩnh Phú

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhphu.All Rights Reserved