Huyện Thoại Sơn

UBND Thị trấn Phú Hòa

 • Ông: Văng Công Khanh

  (Chủ tịch Thị trấn)

  Điện thoại:0918 663 733

 • Ông: Mã Văn Việt Trân

  (CB.Nội vụ)

  Điện thoại:0931.031.310

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: phuhoa@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND Thị trấn Phú Hòa

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuhoa.All Rights Reserved