Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vĩnh Chánh

 • Ông: Huỳnh Hồng Sơn

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0985.862.607

 • Bà: Trần Thị Minh Tâm

  (Cán bộ TP-HT)

  Điện thoại: 0983.242.510

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vinhchanh@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vĩnh Chánh

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhchanh.All Rights Reserved