Huyện Thoại Sơn

UBND xã Vọng Thê

 • Ông: Nguyễn Văn Thắng

  (Chủ tịch xã)

  Điện thoại: 0987.006.880

 • Ông: Nguyễn Thị Thu Trang

  (Công chức VP-TK)

  Điện thoại: 036.9988.095

 • Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn

  Điện thoại:02963.710289

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Điện thoại:02963.957.006

 • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Email: vongthe@angiang.gov.vn

Huyện Thoại Sơn - UBND xã Vọng Thê

Copyright © 2018 thoaison.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vongthe.All Rights Reserved