Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

10:42 07/03/2018

TÊN CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI

I. Phòng ban cấp huyện  
1. Văn phòng HĐND & UBND Huyện Thoại Sơn An Giang 0296.3879382
2. Phòng Kinh tế Hạ tầng 0296.3879319
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 0296.3711644
4. Phòng nội vụ 0296.3879125
5. Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 0296.6259003
6. Phòng Y tế 0296.3879892
7. Phòng Văn hoá và Thông tin 0296.3879145
8. Ban quản lý dự án 0296.3879693
9. Phòng Tư pháp 0296.6551989 
10. Chi cục thống kê 0296.3879388
11. Thanh tra huyện 0296.3879231
12. Phòng Tài chính Kế hoạch 0296.3879083
13. Phòng Dân tộc 0296.3712759
14. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 0296.3879177
15. Phòng Giáo dục và Đào tạo 0296.3879385
16. Trung tâm Y tế 0296.6259063
17. Trung tâm Dạy nghề 0296.6259035
18. Chi cục thế 0296.3879512
19. Trung tâm Văn hoá 0296.3711086
20. Trung tâm Thể dục Thể thao 0296.3710001
21. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 0296.3879386
22. Ban Điều hành bến xe tàu 0296.3879248
23. Ban chỉ huy Quân sự huyện 0296.3879204
II. UBND xã, thị trấn  
1. An Bình 0296.3870953
2. Tây Phú 0296.3897040
3. Vọng Thê 0296.2217629
4. Thị Trấn Óc Eo 0296.3870321
5. Vọng Đông 0296.3731111
6. Mỹ Phú Đông 0296.3730012
7. Thoại Giang 0296.3879205
8. Bình Thành 0296.6553399
9. Thị Trấn Núi Sập 0296.3879369
10. Định Mỹ 0296.2245837
11. Định Thành 0296.6590814
12. Vĩnh Trạch 0296.2245864
13. Vĩnh Phú 0296.3891403
14. Vĩnh Khánh 0296.3871333
15. Vĩnh Chánh 0296.3878031
16. Thị Trấn Phú Hòa 0296.3878324
17. Phú Thuận 0296.3871117