Thư điện tử

Thư điện tử

10:43 07/03/2018

TÊN CƠ QUAN

EMAIL

I. Phòng ban cấp huyện  
1. Văn phòng HĐND & UBND Huyện Thoại Sơn An Giang thoaison@angiang.gov.vn
2. Phòng Kinh tế Hạ tầng pcongthong.thoaison@angiang.gov.vn 
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.thoaison@angiang.gov.vn 
4. Phòng nội vụ pnoivu.thoaison@angiang.gov.vn 
5. Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn 
6. Phòng Y tế pyte.thoaison@angiang.gov.vn 
7. Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn 
8. Ban quản lý dự án banqlda.thoaison@angiang.gov.vn  
9. Phòng Tư pháp ptuphap.thoaison@angiang.gov.vn 
10. Phòng Thống kê pthongke.thoaison@angiang.gov.vn 
11. Thanh tra huyện thanhtra.thoaison@angiang.gov.vn
12. Ban Công trình công cộng banctcc.thoaison@angiang.gov.vn
13. Ban quản lý chợ banqlc.thoaison@angiang.gov.vn
14. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vpdkqsdd.thoaison@angiang.gov.vn
15. Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.thoaison@angiang.gov.vn
16. Trung tâm Y tế ttyte.thoaison@angiang.gov.vn
17. Trung tâm Dạy nghề ttdaynghe.thoaison@angiang.gov.vn
18. Chi cục thế chicucthue.thoaison@angiang.gov.vn
19. Trung tâm Văn hoá ttvhtt.thoaison@angiang.gov.vn
20. Trung tâm Thể dục Thể thao tttdtt.thoaison@angiang.gov.vn
21. Bệnh viện Đa khoa benhvien.thoaison@angiang.gov.vn
22. Ban Điều hành bến xe tàu bandhbxt.thoaison@angiang.gov.vn
23. Trung tâm Dân số-KHHGĐ ttdanso.thoaison@angiang.gov.vn
24. Phòng Văn tộc phongdantoc.thoaison@angiang.gov.vn
25. Phòng Tài chính Kế hoạch ptckh.thoaison@angiang.gov.vn 
26. Công an congan.thoaison@angiang.gov.vn
27. Ban CHQS huyện Thoại Sơn banchqs.thoaison@angiang.gov.vn
   
II. UBND xã, thị trấn  
1. Thị trấn Núi Sập nuisap@thoaison.angiang.gov.vn
2. Thị trấn Phú Hoà phuhoa@angiang.gvo.vn
3. Thị trấn Óc Eo oceo@angiang.gov.vn
4. Phú Thuận phuthuan@angiang.gov.vn
5. Vĩnh Khánh vinhkhanh@angiang.gov.vn
6. Vĩnh Trạch vinhtrach@angiang.gov.vn
7. Vĩnh Chánh vinhchanh@angiang.gov.vn
8. Vĩnh Phú vinhphu@angiang.gov.vn
9. Định Thành dinhthanh@angiang.gov.vn
10. Định Mỹ dinhmy@angiang.gov.vn
11. Bình Thành binhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
12. Thoại Giang thoaigiang@angiang.gov.vn
13. Vong Đông vongdong@angiang.gov.vn
14. Mỹ Phú Đông myphudong@angiang.gov.vn
15. An Bình anbinh@angiang.gov.vn
16. Tây phú tayphu@angiang.gov.vn
17. Vọng Thê vongthe@angiang.gov.vn