Công bố Kết quả Giải quyết Thủ tục Hành chính

Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 04 năm 2022 Từ ngày 01/4 đến 30/4/2022
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 03 năm 2022 Từ ngày 01/3 đến 31/3/2022
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2022 Từ ngày 01/02 đến 28/02
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2022 Từ ngày 01/01 đến 31/01
205 - ket qua giai quyet TTHC hang thang 12 bao an giang.doc Từ ngày 01/12/ đến 31/12
BC 182 ket qua giai quyet TTHC hang thang 11 bao an giang.doc Từ ngày 01/11/ đến 30/11
BC 132 ket qua giai quyet TTHC hang thang 10 bao an giang.doc Từ ngày 01/10 đến 31/10
BC 113 ket qua giai quyet TTHC hang thang 9 bao an giang.doc Từ ngày 01/9 đến 30/9
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2021 Từ ngày 01/8 đến 31/8
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2021 Từ 01/5/2021 đến 31/5/2021
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2021 Từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2020 Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/12 đến 31/12/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2020 Kết quả giải quyết TTHC từ 01/11 đến 31/11/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020 Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/10 đến 31/10/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020 Công bố kết quả giải quyết TTHC tử ngày 01/9/2020 đến 30/9/2020