Công bố Kết quả Giải quyết Thủ tục Hành chính

Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2021 Từ 01/5/2021 đến 31/5/2021
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2021 Từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2020 Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/12 đến 31/12/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2020 Kết quả giải quyết TTHC từ 01/11 đến 31/11/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020 Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/10 đến 31/10/2020
Công bố Kết quá giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020 Công bố kết quả giải quyết TTHC tử ngày 01/9/2020 đến 30/9/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 8 năm 2020 Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 8 năm 2020 (Từ ngày 01/8 đến 30/8/2020)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2020 Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2020 (Từ 01/7 đến 31/7/2020)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2020 Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2020 (Từ ngày 01/6 đến 31/6/2020)
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 05/2020 Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/5 đến 31/5/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 04/2020 Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/4 đến 30/4/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 03/2020 Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 01/3 đến 31/3/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 02/2020 Từ ngày 01/02 đến 29/02/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 01/2020 Từ ngày 01/01 đến 31/10/2020
Công bố kết quả giải quyết TTHC tháng 12/2019 Từ ngày 01/12 đến 31/12/2019