Đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp

11:05 28/04/2018

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện

- Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: ttvh.thoaison@angiang.gov.vn

- Giám đốc: Trần Ngọc Thanh

- Phó Giám đốc: Trần Quốc Nhơn

- Phó Giám đốc: Phạm Hoàng Vũ

- Phó Giám đốcPhạm Tuyết Nhung

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dự Khu vực  huyện

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.

- Email: bqlda.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng Ban: Phạm Thế Hùng

- Phó Trưởng Ban: Trần Quốc Tuấn

- Phó Trưởng Ban: Ngô Thanh Ngọc Cảnh

Trung tâm GDNN & GDTX huyện

- Địa chỉ: TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963. 879747

- Email: ttdaynghe.thoaison@angiang.gov.vn

- Giám đốc: Trần Phan Minh Khiêm

- Phó Giám đốc: Phan Văn Lược

- Phó Giám đốc: Phan Quốc Khánh

 Ban Điều hành Bến Tàu - Xe

- Địa chỉ: TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963. 879248

- Email: bandhbxt.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng ban: Hoàng Ngọc Vinh

- Phó ban: