Phòng ban chuyên môn

Phòng Ban chuyên môn

11:33 23/04/2018

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.382

- Email: thoaison@angiang.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Phạm Quyết Chiến

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Duy Thảo

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Phương Thảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.385

- Email: pgddt.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Ngô Văn Quí

- Phó Trưởng phòng: Trần Tấn Phước

- Phó Trưởng phòng: Thái Thị Anh Thư

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963. 879.603

- Email: pcongthuong.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Dương Hòa Nhã

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liên Kim

- Phó Trưởng phòng: Phạm Minh Thắng

- Phó Trưởng phòng: Huỳnh Lê Trung

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.386

- Email: pldtbxh.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trang Thanh Hải

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thiện Pháp

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thùy Trúc Linh

Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.125

- Email: pnoivu.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Võ Phước Hiền

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thanh Bình

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.083

- Email: ptckh.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Võ văn Hòa

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn An

- Phó Trưởng phòng: Phan Mỹ trang

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.711.644

- Email: ptnmt.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lê Hiếu Xuyên

- Phó Trưởng phòng: Võ Thị Lệ Hòa

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Chí Quang

Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02966.551.989

- Email: ptuphap.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đoan

- Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Ý

Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.145

- Email: pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Trương Văn Hòa

- Phó Trưởng phòng: Đinh Văn Cảnh

Thanh tra

- Địa chỉ: Ấp Đông Sơn II, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963.879.231

- Fax: 

- Email: thanhtra.thoaison@angiang.gov.vn

- Chánh Thanh tra: Trần Thị Thu vân

- Phó Thanh tra

- Phó Thanh tra: Đặng Văn Liệt

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02962.246.975

- Email: pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lê Văn Đà

- Phó Trưởng phòng: 

- Phó Trưởng phòng: Lữ Thị Kim Dung