Xã - thị trấn

Xã, Thị trấn

11:45 23/04/2018

 

UBND TT. Phú Hòa 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.878.034

- Email: phuhoa@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Văng Công Khanh

- Phó Chủ tịch: Vương Thị Hằng

 

UBND TT. Núi Sập 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.879.369

- Email: nuisap@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Thơ

- Phó Chủ tịch: Tô Hoài Nam

- Phó Chủ tịch: Phạm Quốc Việt

UBND TT. Óc Eo 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.870.321

- Email: anbinh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Phan Thành Chiến

- Phó Chủ tịch: Phạm Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch: 

 

UBND xã An Bình

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.870.953

- Email: anbinh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Bùi Phước Hoàng

- Phó Chủ tịch: 

- Phó Chủ tịch: 

 

 

UBND xã Tây Phú

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.897.040

- Email: tayphu@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tuấn

- Phó Chủ tịch: Đặng Ngọc Thiệt

- Phó Chủ tịch: Phan Ngọc Quí

 

UBND xã Vọng Thê

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 2.217.629

- Email: vongthe@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Quốc Thắng

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hôn

 

UBND xã Vọng Đông

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.731.003

- Email: vongdong@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trần Văn Giàu

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Năng

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Trí

 

 

UBND xã Mỹ Phú Đông

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 6.292.113

- Email: myphudong@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Võ Hoàng Tâm

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Song

 

UBND xã Thoại Giang

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.879.205

- Email: thoaigiang@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Hiền Hòa

- Phó Chủ tịch: Phạm Minh Hà

- Phó Chủ tịch: Trần ngọc Sơn

 

 

UBND xã Bình Thành

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 6.553.399

- Email: binhthanh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Lê Hồng Dân

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phó Chủ tịch: Lê Trung Đỉnh

 

UBND xã Định Mỹ

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 2.245.837

- Email: dinhmy@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trần Trọng Danh

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Đựng

- Phó Chủ tịch: Phan Văn Hùng

 

 

UBND xã Định Thành

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 6.590.814

- Email: dinhthanh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Trần Thị Phong Lan

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Vũ

- Phó Chủ tịch: Phạm Hoàng Cảnh

 

 

UBND xã Vĩnh Trạch

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 2.245.864

- Email: vinhtrach@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Thiện Bảo

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Kỳ

- Phó Chủ tịch: Mai Bá Lộc

 

 

UBND xã Vĩnh Phú

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.731.003

- Email: vinhphu@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Danh

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Nhẫn

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Trung Hiếu

 

 

UBND xã Vĩnh Khánh

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.731.003

- Email: vinhkhanh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Phạm Văn Suôl

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Truyền

- Phó Chủ tịch: Lê Kông Bảo

 

 

UBND xã Vĩnh Chánh

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.878.031

- Email: vinhchanh@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Khưu Tấn Hoàng

- Phó Chủ tịch: Đặng Chí Bình

- Phó Chủ tịch: Đặng Văn Sở

 

UBND xã Phú Thuận

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: (0296) 3.871.117

- Email: phuthuan@angiang.gov.vn

- Chủ tịch: Văng Công Khanh

- Phó Chủ tịch: Trần Thị Lệ Thanh

- Phó Chủ tịch: Đinh Văn Tú