Thông báo

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn năm 2021 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn năm 2021
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm Thoại sơn Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm Thoại sơn
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý phương tiện vận tải (xe ô tô công)
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn năm 2021 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn năm 2021
Thông báo phân công người phát ngôn 428-/TB-UBND ngày 31/12/2021 về phân công người phát ngôn
Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý phương tiện vận tải (Xe ô tô công) Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý phương tiện vận tải (Xe ô tô công)
Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn năm 2021 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cho xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn năm 2021
Thống nhất tạm thời chưa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Thống nhất tạm thời chưa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp
Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo số 2045/TB-CAH (CSGT) ngày 28/10/2021
Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 về mua sắm thiết bị thuộc dự toán mua sắm tài sản tập trung phục vụ cho công tác tổ chức, cơ quan và đơn vị huyện Thoại Sơn năm 2021 Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 về mua sắm thiết bị thuộc dự toán mua sắm tài sản tập trung phục vụ cho công tác tổ chức, cơ quan và đơn vị huyện Thoại Sơn năm 2021
V/v yêu cầu hạn chế ra đường trong phạm vi toàn tỉnh từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau V/v yêu cầu hạn chế ra đường trong phạm vi toàn tỉnh từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau
Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường trên địa bàn huyện Thoại Sơn Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp tăng cường trên địa bàn huyện Thoại Sơn