Thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã 2023 Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã 2023
Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2023
Thông cáo báo chí về việc xây dựng công trình trên núi Sập, huyện Thoại Sơn Thông cáo báo chí về việc xây dựng công trình trên núi Sập, huyện Thoại Sơn
Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm: xe ô tô 05 chỗ, 02 cầu phục vụ công tác cho Văn phòng Huyện ủy Thoại Sơn Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm: xe ô tô 05 chỗ, 02 cầu phục vụ công tác cho Văn phòng Huyện ủy Thoại Sơn
Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Thông báo lịch thẩm định quyết toán năm 2022 Thông báo lịch thẩm định quyết toán năm 2022
Thông báo công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 Thông báo công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Biểu dự toán thu chi ngân sách huyện Thoại Sơn năm 2023 Biểu dự toán thu chi ngân sách huyện Thoại Sơn năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới năm 2023 Kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới năm 2023
Thông báo công khai niêm yết kế hoạch đầu tư công 2023 Thông báo công khai niêm yết kế hoạch đầu tư công 2023
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Công khai số liệu quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 Công khai số liệu quyết toán dự án hoàn thành năm 2022
Chương trình công tác của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2023 Chương trình công tác của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2023