Thông tin công bố

Thông tin cần biết

01:29 19/03/2018

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email
Ông Dương Ngọc Lắm Chủ tịch UBND huyện 0913738941 dnlam@angiang.gov.vn

 

Ban hỗ trợ doanh nghiệp
Số điện thoại Email
02963.710.389 banhtdn.thoaison@angiang.gov.vn

 

Tổ kiểm tra công vụ tỉnh
SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
02963.975.049 kiemtracongvu@angiang.gov.vn