Hoạt động HDND-UBND

THOẠI SƠN: TRIỂN KHAI CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 263/QĐ – TTg

05:39 17/06/2022

Mới đây, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức buổi họp triển khai các danh mục đầu tư trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo quyết định số 263/QĐ-TTg. Ông Phạm Thành Được – Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Responsive image

          Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:  Nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, chất lượng và hiệu quả; Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định mà 14 xã đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu xã Thoại Giang làm điểm xã “Nông thôn mới Thông minh”; xã Định Thành làm điểm xã “Nông thôn mới kiểu mẫu trong phát triển sản xuất”; xã Vĩnh Trạch làm điểm xã “Nông thôn mới kiểu mẫu đi đầu trong ngành giáo dục”.

Responsive image

Tại cuộc họp ông Phạm Thành Được - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn yêu cầu: Việc xác định nhiệm vụ và lộ trình thực hiện phải tuân thủ theo đúng quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg, Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan bảo đảm việc thực hiện Chương trình có hiệu quả và đúng mục đích; đảm bảo người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế-xã hội trên địa bàn nông thôn huyện Thoại Sơn được thụ hưởng kết quả của Chương trình; Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện; Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg.

 

Ngô Quyền

các tin khác