Skip to main content

Các xã, thị trấn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

CÁC XÃ, TRỊ TRẤN HUYỆN THOẠI SƠN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. UBND thị trấn Phú Hòa - ĐT: 02963.878.034

1

Phạm Văn Phúc Linh Chủ tịch 0985.877.563 phuhoa@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Lê Trung Phó Chủ tịch 0913.952.010

3

Trương Huy Hoàng Phó Chủ tịch 0931.796.197
2. UBND thị trấn Núi Sập - ĐT: 02963.879.369

1

Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch 0918.317.321 nuisap@angiang.gov.vn

2

Tô Hoài Nam Phó Chủ tịch 0913.454.332

3

Phạm Quốc Việt Phó Chủ tịch 0944.366.566
3. UBND thị trấn Óc Eo - ĐT: 02963.870.321

1

Phan Thành Chiến Chủ tịch 0907.517.529 oceo@angiang.gov.vn

2

Phạm Thị Kim Ngân Phó Chủ tịch 0907.383.345

3

Phạm Ngọc Phương Phó Chủ tịch 0949.669.747
4. UBND xã An Bình - ĐT: 02963.870.953

1

Bùi Phước Hoàng Chủ tịch 0939.310.909 anbinh@angiang.gov.vn

2

Lê Ngọc Lương Phó Chủ tịch 0919.289.812

3

Nguyễn Ngọc Cường Phó Chủ tịch 0984.790.780
5. UBND xã Tây Phú - ĐT: 02963.897.040

1

Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch 0933.470.524 tayphu@angiang.gov.vn

2

Đặng Ngọc Thiệt Phó Chủ tịch 0901.228.151

3

Phan Ngọc Quí Phó Chủ tịch 0984.855.487
6. UBND xã Vọng Thê - ĐT: 02962.217.629

1

Lê Quốc Thắng Chủ tịch 0987.006.880 vongthe@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hôn Phó Chủ tịch 0948.380.711

3

Thiều Văn An Phó Chủ tịch 0765.818.187
7. UBND xã Vọng Đông - ĐT: 02963.731.003

1

Trần Văn Giàu Chủ tịch 0918.351.325 vongdong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng Năng Phó Chủ tịch 0384.966.850

3

Nguyễn Minh Trí Phó Chủ tịch 0362.003.844
8. UBND xã Mỹ Phú Đông - ĐT: 02966.292.113

1

Võ Hoàng Tâm Chủ tịch 0985.879.343 myphudong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Song Phó Chủ tịch 0939.229.988

3

Nguyễn Thị Ánh Ngọt Phó Chủ tịch 0919.848.646
9. UBND xã Thoại Giang - ĐT: 02963.879.205

1

Lê Hiền Hòa Chủ tịch 0919.622.955 thoaigiang@angiang.gov.vn

2

Phạm Minh Hà Phó Chủ tịch 0766.757.561

3

Trần Ngọc Sơn Phó Chủ tịch 0939.924.300
10. UBND xã Bình Thành - ĐT: 02966.553.399

1

Lê Hồng Dân Chủ tịch 0834.378.727 binhthanh@angiang.gov.vn

2

Phan Quốc Khánh Phó Chủ tịch 0909.110.243

3

Lê Trung Đỉnh Phó Chủ tịch 0908.158.306
11. UBND xã Định Mỹ - ĐT: 02962.245.837

1

Ngô Văn Quí Chủ tịch 0918.479.331 dinhmy@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đựng Phó Chủ tịch 0979.990.490

3

Phan Văn Hùng Phó Chủ tịch 0918.707.427
12. UBND xã Định Thành - ĐT: 02966.590.814

1

Trần Thị Phong Lan Chủ tịch 0984.128.887 dinhthanh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Truyền Phó Chủ tịch 0979.871.333

3

Phạm Hoàng Cảnh Phó Chủ tịch 0989.525.597
13. UBND xã Vĩnh Trạch - ĐT: 02962.245.864

1

Tăng Văn Tuyền Chủ tịch 0983.413.335 vinhtrach@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Đức Kỳ Phó Chủ tịch 0772.114.333

3

Mai Bá Lộc Phó Chủ tịch 0939.737.595
14. UBND xã Vĩnh Phú - ĐT: 02963.731.003

1

Huỳnh Ngọc Danh Chủ tịch 0913.877.986 vinhphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nhẫn Phó Chủ tịch 0362.266.881

3

Nguyễn Trung Hiếu Phó Chủ tịch 0932.999.196
15. UBND xã Vĩnh Khánh - ĐT: 02963.731.003

1

Lê Kông Bảo Chủ tịch 0983.888.255 vinhkhanh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Tri Phương Phó Chủ tịch 0939.312.169
16. UBND xã Vĩnh Chánh - ĐT: 02963.878.031

1

Khưu Tấn Hoàng Chủ tịch 0913.952.016 vinhchanh@angiang.gov.vn

2

Đặng Chí Bình Phó Chủ tịch 0919.388.825

3

Đặng Văn Sở Phó Chủ tịch 0919.140.835
17. UBND xã Phú Thuận - ĐT: 02963.871.117

1

Văng Công Khanh Chủ tịch 0918.663.733 phuthuan@angiang.gov.vn

2

Trần Thị Lệ Thanh Phó Chủ tịch 0976.787.831

3

Đinh Văn Tú Phó Chủ tịch 0974.832.800