Skip to main content

Công bố thông tin người phát ngôn

CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Dương Ngọc Lắm Chủ tịch UBND huyện 0913.738.941 dnlam@angiang.gov.vn

CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN THOẠI SƠN

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. Xã An Bình
Bùi Phước Hoàng Chủ tịch 0939.310.909 anbinh@angiang.gov.vn
2. Xã Tây Phú
Nguyễn Thanh Tuấn Chủ tịch 0933.470.524 tayphu@angiang.gov.vn
3. Xã Vọng Thê
Lê Quốc Thắng Chủ tịch 0987.006.880 vongthe@angiang.gov.vn
4. Thị trấn Óc Eo
Phan Thành Chiến Chủ tịch 0907.517.529 oceo@angiang.gov.vn
5. Xã Vọng Đông
Trần Văn Giàu Chủ tịch 0918.351.325 vongdong@angiang.gov.vn
6. Xã Mỹ Phú Đông
Võ Hoàng Tâm Chủ tịch 0985.879.343 myphudong@angiang.gov.vn
7. Xã Thoại Giang
Lê Hiền Hòa Chủ tịch 0919.622.955 thoaigiang@angiang.gov.vn
8. Xã Định Thành
Trần Thị Phong Lan Chủ tịch 0984.128.887 dinhthanh@angiang.gov.vn
9. Xã Bình Thành
Lê Hồng Dân Chủ tịch 0834.378.727 binhthanh@angiang.gov.vn
10. Thị trấn Núi Sập
Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch 0918.317.321 nuisap@angiang.gov.vn
11. Xã Định Mỹ
Ngô Văn Quí Chủ tịch 0918.479.331 dinhmy@angiang.gov.vn
12. Xã Vĩnh Trạch
Tăng Văn Tuyền Chủ tịch 0983.413.335 vinhtrach@angiang.gov.vn
13. Xã Vĩnh Phú
Huỳnh Ngọc Danh Chủ tịch 0913.877.986 vinhphu@angiang.gov.vn
14. Xã Vĩnh Khánh
Phạm Văn Suôl Chủ tịch 0913.971.861 pvsuol@angiang.gov.vn
15. Xã Vĩnh Chánh
Khưu Tấn Hoàng Chủ tịch 0913.952.016 vinhchanh@angiang.gov.vn
16. Thị trấn Phú Hòa
Phạm Văn Phúc Linh Chủ tịch 0985.877.563 phuhoa@angiang.gov.vn
17. Xã Phú Thuận
Văng Công Khanh Chủ tịch 0918.663.733 phuthuan@angiang.gov.vn