Skip to main content
GIỚI THIỆU LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Giới thiệu về Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018
ĐẦU MỐI TIẾP CẬN THÔNG TIN
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN
Bước 1 Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai​
Bước 2 Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân (Mẫu số 01a)
- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (Mẫu số 01b)
Bước 3 Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: Mẫu số 01a; Mẫu số 01b; Mẫu số 02; Mẫu số 03; Mẫu số 04; Mẫu số 05; Mẫu số 06.
DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI (theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)
STT Nội dung Đường dẫn
Danh mục thông tin công khai
1 Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc Chi tiết
2 Thông tin về cơ sở dữ liệu văn bản quản lý nhà nước Chi tiết
3 Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc Chi tiết
+ Danh mục thủ tục hành chính Chi tiết
+ Thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa Chi tiết
+ Văn bản về cải cách hành chính Chi tiết
4 Công khai ngân sách Chi tiết
5 Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay Chi tiết
6 Các thông tin khác Chi tiết
Biểu mẫu
1 Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân Chi tiết
2 Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp Chi tiết
3 Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Chi tiết
4 Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin Chi tiết
5 Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin Chi tiết
6 Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin Chi tiết
7 Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận Chi tiết
Chi phí tiếp cận thông tin
1 Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính​ Chi tiết