Skip to main content

Các phòng, Ban, đơn vị

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

HUYỆN THOẠI SƠN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND - ĐT: 02963.879.382

1

Ngô Văn Ý Chánh Văn phòng 0333.887.968 thoaison@angiang.gov.vn

2

Phạm Duy Thảo Phó Chánh Văn phòng 0982.191.959

3

Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chánh Văn phòng 0823.010.301

4

Trần Trang Tấn Phó Chánh Văn phòng 0939.564.033
2. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐT: 02963.879.385

1

Dương Minh Hùng Trưởng phòng 0919.963.315 pgddt.thoaison@angiang.gov.vn

2

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng 0789.594.180
3. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG - ĐT: 02963. 879.603

1

Nguyễn Thiện Bảo Trưởng phòng 0909.056.119 pcongthuong.thoaison@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Liên Kim Phó Trưởng phòng 0949.320.965

3

Ngô Thanh Ngọc Cảnh Phó Trưởng phòng 0907.795.580

4

Nguyễn Tiền Ngân Phó Trưởng phòng 0919.324.210
4. PHÒNG LAO ĐỘNG, TB&XH - ĐT: 02963.879.386

1

Trang Thanh Hải Trưởng phòng 0982.710.054 pldtbxh.thoaison@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thiện Pháp Phó Trưởng phòng 0949.584.586

3

Phan Trần Minh Khiêm Phó Trưởng phòng 0918.160.586
5. PHÒNG NỘI VỤ - ĐT: 02963.879.125

1

Võ Phước Hiền Trưởng phòng 0947.884.303 pnoivu.thoaison@angiang.gov.vn

2

Lê Phúc Hiển Phó Trưởng phòng 0982.152.185
6. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH - ĐT: 02963.879.083

1

Phan Mỹ Trang Trưởng phòng 0939.476.876 ptckh.thoaison@angiang.gov.vn

2

Trần Phước Hữu Phó Trưởng phòng 0909.050.171

3

     
7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - ĐT: 02963.711.644

1

Lê Hiếu Xuyên Trưởng phòng 0941.414.546 ptnmt.thoaison@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Lệ Hòa Phó Trưởng phòng 0919.017.644

3

Đỗ Chí Quang Phó Trưởng phòng 0919.390.590
8. PHÒNG TƯ PHÁP - ĐT: 02966.551.989

1

Nguyễn Văn Đoan Trưởng phòng 0914.179.844 ptuphap.thoaison@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Hồng Sơn Phó Trưởng phòng 0985.862.607
9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN - ĐT: 02963.879.145

1

Đào Thị Bích Huyền Trưởng phòng 0948394950 pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

2

Đinh Văn Cảnh Phó Trưởng phòng 0945.890.556
10. THANH TRA - ĐT: 02963.879.231

1

Trần Thị Thu vân Chánh Thanh tra 0989.699.619 thanhtra.thoaison@angiang.gov.vn

2

Đặng Văn Liệt Phó Thanh tra 0916.755.202
11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - ĐT: 02962.246.975

1

Lê Văn Đà  Trưởng phòng 0834.533.666 pnnptnt.thoaison@angiang.gov.vn

2

Lê Minh Thắng Phó Trưởng phòng 0939.313.396

3

Lữ Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng 0388.796.165
12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện - ĐT:

1

Trần Ngọc Thanh Giám đốc 0919.726.441 ttvh.thoaison@angiang.gov.vn

2

Trần Quốc Nhơn Phó Giám đốc 0918.160.575

3

Phạm Hoàng Vũ Phó Giám đốc 0913.683.628

4

Trang Hoàng Phong Phó Giám đốc 0913.399.244
13. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dự Khu vực huyện - ĐT:

1

Phạm Thế Hùng Trưởng ban 0939.870.707 bqlda.thoaison@angiang.gov.vn

2

Trần Quốc Tuấn Phó Trưởng ban 0907.110.176

3

Nguyễn Quốc Vũ Phó Trưởng ban 0939.632.118

4

Trần Minh Đàn Phó Trưởng ban 0917.090.990
14. Trung tâm GDNN & GDTX huyện - ĐT: 02963.879747

1

Trần Tấn Phước Giám đốc 0989797275 ttdaynghe.thoaison@angiang.gov.vn

2

Phan Văn Lước Phó Giám đốc 02963.501.352

3

Nguyễn Thùy Trúc Linh Phó Giám đốc 0908.770.045
15. Ban Điều hành Bến Tàu - ĐT: 02963.879248

1

Hoàng Ngọc Vinh Trưởng ban 0913.952.019 bandhbxt.thoaison@angiang.gov.vn

2

  Phó Trưởng ban