Skip to main content

Ủy ban nhân dân huyện

 LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1 Dương Ngọc Lắm Chủ tịch 0913.738.941 dnlam01@angiang.gov.vn
2 Phạm Thành Được Phó chủ tịch Thường trực 0913.686.673 ptduoc01@angiang.gov.vn
3 Võ Văn Hòa Phó chủ tịch 0913.121.241 vvhoa01@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Chi Phó chủ tịch 0909.092.907 ntkchi@angiang.gov.vn