Skip to main content

Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN

       Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

       Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

      Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

       Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân cụ thể như sau:

       1. Tiếp công dân định kỳ: vào ngày , nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết hoặc do bận công việc đột xuất thì tổ chức tiếp vào ngày gần nhất.

       - Thời gian: - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút.

                            - Buổi chiều: 14 giờ 00 phút.

       - Địa điểm: Đường Trưng Vương, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, .

      2. Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

       Đề nghị công dân có nhu cầu đăng ký tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện thì liên hệ Ban Tiếp công dân huyện để thực hiện việc đăng ký nội dung yêu cầu.

       Văn phòng HĐND và UBND huyện Thoại Sơn thông báo để nhân dân biết và đăng ký./.