Skip to main content

Thường trực HĐND huyện họp định kỳ tháng 1 năm 2024

tt1

Nội dung:

- Về Tài chính – Ngân sách: Thông qua Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh phương án phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư, chuyển nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 thuộc ngân sách huyện theo Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Subscribe to Thông tin cần biết